شماره پذيرش  
   
  کد ملی یا شماره قبض  
   
  ‌ ‌